การจัดการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้วยวิถีเชิงพุทธ /

Corporate Author
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงยุติธรรม, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1