ประวัติและวาทะมหาตมคานธี /

ผู้แต่ง
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)
Corporate Author
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1