พระอรหันตธาตุ = Arahant relics /

ผู้แต่ง
บรรจบ บรรณรุจิ
Corporate Author
น้ำเพชร สายบุญเรือน, พิชัย พืชมงคล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1