53 พระมหากษัตริย์ไทย ธ ทรงครองใจไทยทั้งชาติ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1