นิติศาสตร์แนวพุทธ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30134 พ349น 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13
Physical description
160 หน้า ; 21 ซม.