เมืองเจดีย์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1