การศึกษาเชิงวิเคราะห์การฝึกจิตในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of Mind Training in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระธนันท์ชัย วรธมฺโม (กลำเงิน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1