ศูนยตาในพุทธปรัชญามหายานนิกายเซ็น : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = Soulless in Zen School of Mahayana Buddhist Philosophy : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระสุชาติ คื่อเยี่ยน (เชื้อรุ่ง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1