การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอารมณ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Emotions in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสุพจน์ ธมฺมวฑฺฒโน (อยู่เจริญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส826ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 162 หน้า ; 29 ซม.