ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ส่งเสริมต่อธรรมาธิปไตยตามหลักรัฐศาสตร์แนวพุทธ = An Analytical Study of Dhamma Principles Supporting the Law of Righteousness in Buddhistic Political Science /

ผู้แต่ง
พระดิเรก ธมฺมวโร (เปียโชติ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1