อุบายสำหรับประพฤติตัว /

ผู้แต่ง
วชิรญาณวโรรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1