การศึกษาเชิงวิเคราะห์ขันติกับการพัฒนาตนของพระองคุลิมาลเถระ = An Analytical Study of Patience and Self Development of Phra Agulimala Thera /

ผู้แต่ง
พระฤทธิชัย จนฺทโชโต (พลโฮม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1