การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร = The Sixth Primary Students' Self Practice According to Panjasila, Rachawinit School, Khet Dusit, Bangkok /

ผู้แต่ง
พระมหาวรชัย วรเมธาวี (ใจตรง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1