ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนกลับเพชรศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา = Parents' Satisfaction Towards the Administration of Klubpetsuksa School, Mueng Songkhla District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระปริญญา กาญฺจโน (อรุโณทัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ป458ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ณ 155 หน้า ; 30 ซม.