โพชฌงค์ : พุทธวิถีเสริมสุขภาพ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1