แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร = Mattayom 1-3 Students' Motivation in Studying of Buddhism Subject, trokchanwitthaya School, Khetsathon, Bangkok /

ผู้แต่ง
จันทรา บุญรอด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1