การปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี = The Duty Performance According To Sangahavatthu 4 of Chon Buri Provincial Administrative Organization Personnels /

ผู้แต่ง
รุจิรา สายสมร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร661ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ต), 171 หน้า ; 30 ซม.