การดำเนินชีวิตตามหลักศีล 5 ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Student's Parents' Living a Life According to Panca-sila, Matthayom Sammajivasil Bangpra School, Si Racha District, Chon Buri Province /

ผู้แต่ง
สายัณห์ ศรีสุขผ่อง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส665ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-น, 191 หน้า ; 30 ซม.