ศึกษาวิเคราะห์เรื่องนรกตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Woeful State According to Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระอาโลกะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3123 อ666ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ซ, 115 หน้า ; 30 ซม.