บทบาทการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The Executive Monks' The Role of Educational Support in Si Racha District, Chon Buri Province /

ผู้แต่ง
พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิมิต (อำนวย ปิยธมฺโม/รักษ์สาคร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1