การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักธรรมในจันทกุมารชาดก = An Analytical Study of Buddhist Principies in the Canderakumara Jataka

ผู้แต่ง
พระมหานัย วิสารโท (ป้องป้าน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1