การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูของครูในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี = Teachers, Implementation of brahmaviharadhammain Teaching Profession, Tha Muang District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
วรวิทย์ อัคราภิชาต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1