ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' satisfaction towards educational management of Wat Khachao School, Fa Ham sub-district, Mueang district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญทิพย์ ปญฺญาพล (แดงสุวรรณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1