แรงจูงใจที่มีผลต่อการอุปสมบทของพระภิกษุในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Motivation Affecting Monks' Ordination in Si Racha District, Chon Buri /

ผู้แต่ง
พระครูญาณประยุต (สมชายธมฺมทินฺโน/แจ้งแสงฟ้า)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1