ศึกษาวิธีการสอนกรรมฐานของพระเถระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = A Study of Meditation Teaching Methods of the Senior Monks in the Northeast /

ผู้แต่ง
พระประจักษ์ เตชวโร (นิลศิริ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1