การพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัตตโปทาราม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี = The Skill Practce Pattern Development By Learning in InteGrated Aappoach on Buddhist Important Days In English Program in Prathom 6 Level, Wat Tapotharam School, Si Racha Didtrict, Chon Buri Province /

ผู้แต่ง
มรกต ราษฏร์บริรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1