ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's opinion towards the operation of Kunthulee sub-district administration organization, Thachana district, Suratthani province /

ผู้แต่ง
เสาวลักษณ์ นวลวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1