ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปตามทัศนะของผู้บริโภคในตลาดศิริวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the purchase choice of ready made foods according to consumers' attitude in Siriwattana market, Mueang district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
สมบัติ วิชัยสอน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1