การศึกษาเชิงวิเคราะห์โยนิโสมนสิการที่ปรากฏอยู่ในพระพระสุตตันตปิฏก = An Analytical Study of Yonisomanasikara (Stematic Attention) Appearing in Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
ภาวิณีย์ นนทชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ภ479ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ซ, 146 หน้า ; 30 ซม.