การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา = The Main Application of 4 Students Per School Achievement Highways (Deitrarsrangsan) Bang Sai District of Ayutthaya /

ผู้แต่ง
ฉวีวรรณ กิจโรณี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ฉ179ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ), 155 หน้า ; 30 ซม.