การดำเนินชีวิตตามหลักไตรสิกขาของบุคลากรโรงเรียนสตรีปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Living lives according to Tri-Sikkha principle of officers of Satree Pakphanang school, Pakphanang district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
เบ็ญจา เมืองโคตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1