ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระอนุรุทธเถระที่มีต่อพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of AnuruddhaThera's Role Affecting Buddhism /

ผู้แต่ง
วิจิตรา มธุรสภาษณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1