ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลนคร นครศรีธรรมราช = People's opinions towards services of Nakhon Si Thammarat municipality hospital, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
พระอดิเทพ เตชวโร (พรหมด้วง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1