ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's opinions towards Buddhist monks' roles in community development, Tongnian sub-district, Khanom district, Nakhonsithammarat province

ผู้แต่ง
พระครูวิมลธรรมสาร สมจิตฺโต (งามโฉม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ว663ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต), 148 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.