การบริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The service providing according to Sangaha Vatthu principle of Mueang municipality office, Pakpanang district /

ผู้แต่ง
พระสราวุฒิ อภิวฑฺฒโน (อรุณฤกษ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส355ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ธ), 187 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.