การศึกษาสมรรถภาพด้านระบบสารสนเทศของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = A Study of Personnel's Competence of Public Relations At Wat Buraphaphiram Municipality School, Mueang Distrct, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พชร เพ็ชรสังหาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1