บทบาทในการส่งเสริมอาชีพชุมชนของเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด = Tambon Mueang Suang municipality's roles in promoting community careers, Mueang Suang district, Roi Et province

ผู้แต่ง
พระประทีป ปญฺญาปทีโป (เย็นอารมย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1