ความคิดเห็นที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาเครือข่ายที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = The Opinions Towards Classroom Research of Teachers in Primary School Network 5, The Songkhla Primary Education Office Area 2, Hat Yai District, Songkhla Province

ผู้แต่ง
สุทีป ช่วยเหลือ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1