การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านคลองท่าแตง ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา = An application of Iddhipada principle inliving lifes of people in Ban Khlongthatang community, Thamnop sub-district, Singha Nakhon district, Songkhla province /

ผู้แต่ง
พระสมุห์จำเนียร โชติปญฺโญ (จิตตวรรณ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 จ356ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ), 190 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.