ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารเครือข่ายคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 = Teachers' and educational personnel's satisfaction towards service of qualitative network of education under Yasothon educational service office, area 1 /

ผู้แต่ง
อังคณา สิริอนุศาสน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1