ปริญญาในพุทธศาสนาเถรวาท : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = ParRinna in Theravada Buddhism : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
ภาคภูมิ ศรีถาวร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1