การดำเนินชีวิตแบบอริยวิถีในพระพุทธศาสนา = Life Style of the Noble Ones in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ (ทองงาม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1