การบริหารธุรกิจตามแนวพุทธ = Business Management According To Buddhist Approach /

ผู้แต่ง
มานะ กาญจนแสนส่ง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1