ตำรวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์ = The Ideal Police in Buddhist Perspectives /

ผู้แต่ง
วนิชย์ วัลลา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1