ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Guardians' Demands Regarding the education Management of the Preschool Children Development Center, Rimping Sub-district, Mueang district, Lamphun province /

ผู้แต่ง
สัญญา บุญหยาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.2 ส555ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 203 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.