การเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องการกำเนิดมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการกำเนิดมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ = A comparative study to beliefs in human birth in Theravada Buddhism and scientific method /

ผู้แต่ง
พระปลัดณรงค์ เขมกาโม (สลาตัน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1