การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาเถรวาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' application of Theravada Buddhist philosophies to lead their daily lives in Tambon Na Ngam, Selaphum district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
พระครูพิสิฐพัฒนาภิรม วิจิตฺโต (ศรีหล้า)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1