การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมในกรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) = An analytical study of Kamma as depicted in the Kammadipani of Phraprommoli (Vilas Nanavaro) /

ผู้แต่ง
พระพัฒนะ ธมฺมสาโร (ธัมมะสอน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1