การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกรรมในกรรมทีปนีของพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร) = An analytical study of Kamma as depicted in the Kammadipani of Phraprommoli (Vilas Nanavaro) /

ผู้แต่ง
พระพัฒนะ ธมฺมสาโร (ธัมมะสอน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 พ531ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.