ศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์ของการงดเว้นอบายมุขตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = An analytical study of the advantages of abstaining from courses of ruin in Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาลันดอน สุทฺธจิตฺโต (จักษุแจ้ง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1