การมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบางบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 = Teachers' participation in students' moral development : A case study of Bangban district, the office of Phranakhorn Sri Ayutthaya educational service area 2 /

ผู้แต่ง
อุไร เสือทรงศีล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1